Skip to main content

Genel hüküm ve koşullar

§1 Kapsam

 1. Bu satış koşulları yalnızca girişimciler, kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişiler veya Alman Medeni Kanunu’nun 310. Maddesinin 1. Fıkrası anlamında kamu hukuku kapsamındaki özel fonlar için geçerlidir. Müşterinin çelişkili veya sapma gösteren hüküm ve koşullarını ancak bunların geçerliliğini yazılı olarak açıkça kabul ettiğimiz takdirde tanırız.
 2. Bu satış koşulları, ilgili nitelikteki yasal işlemler olduğu sürece, müşteri ile gelecekte yapılacak tüm işlemler için de geçerlidir (önlem olarak, satış koşulları her zaman sipariş onayına eklenmelidir).
 3. Alıcı ile münferit durumlarda yapılan bireysel anlaşmalar (yan anlaşmalar, eklemeler ve değişiklikler dahil) her zaman bu satış koşullarından önceliklidir. Aksinin kanıtlanmasına bağlı olarak, yazılı bir sözleşme veya yazılı onayımız bu tür anlaşmaların içeriği için belirleyicidir.

  §2 Teklif ve sözleşmenin imzalanması

Bir sipariş § 145 BGB uyarınca bir teklif olarak kabul edilecekse, bunu iki hafta içinde kabul edebiliriz.

§3 Sağlanan Belgeler

Siparişin verilmesi ile bağlantılı olarak müşteriye sağlanan tüm belgeler – elektronik formda da – örneğin B. Hesaplamalar, çizimler vb. gibi, mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tutarız. Bu belgeler, müşteriye açık yazılı onayımızı vermediğimiz sürece üçüncü tarafların erişimine açılamaz. Müşterinin teklifini § 2’de belirtilen süre içinde kabul etmezsek, bu belgeler derhal bize iade edilmelidir.

§4 Fiyatlar ve Ödeme

 1. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, fiyatlarımız fabrika çıkışlı, ambalaj hariç ve artı geçerli oranda KDV için geçerlidir. Paketleme masrafları ayrıca tahsil edilecektir.

Satın alma fiyatı sadece yukarıda belirtilen hesaba ödenmelidir. Nakit indiriminin düşülmesine sadece özel bir yazılı anlaşma ile izin verilir.

 1. Aksi kararlaştırılmadıkça, satın alma fiyatı teslimattan sonraki 10 gün içinde ödenecektir (alternatifler: “… satın alma fiyatı fatura kesildikten sonraki 21 gün içinde ödenecektir” veya “… satın alma fiyatı – belirli bir tarihe kadar – ödenecektir”). Gecikme faizi, ilgili baz faiz oranının yıllık %8 üzerinde bir oranda tahsil edilecektir (bkz. Ek 1). Temerrütten kaynaklanan daha yüksek bir zarar iddiası saklıdır.
 2. Sabit fiyatlı bir anlaşma yapılmadığı sürece, sözleşmenin imzalanmasından 3 ay veya daha sonra yapılan teslimatlar için ücret, malzeme ve dağıtım maliyetlerindeki değişiklikler nedeniyle makul fiyat değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.

 

§5 Saklama Hakları

Müşteri sadece karşı talebi aynı sözleşme ilişkisine dayandığı sürece alıkoyma hakkını kullanmaya yetkilidir.

§6 Teslim süresi

 1. Bizim tarafımızdan belirtilen teslimat süresinin başlangıcı, müşterinin yükümlülüklerinin zamanında ve uygun şekilde yerine getirilmesini gerektirir. Yerine getirilmemiş sözleşmenin istisnası saklıdır.
 2. Müşterinin kabulde temerrüde düşmesi veya diğer işbirliği yükümlülüklerini kusurlu bir şekilde ihlal etmesi durumunda, ek masraflar da dahil olmak üzere ortaya çıkan zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahibiz. Diğer talepler saklıdır. Yukarıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde, satın alınan ürünün kazara kaybolması veya kazara bozulması riski, kabulde temerrüde düştüğü anda veya borçlu olarak müşteriye geçer.
 3. Teslimatta tarafımızdan kasıtlı olarak veya ağır ihmal nedeniyle kaynaklanmayan bir gecikme olması durumunda, tamamlanan her gecikme haftası için teslimat değerinin %3’ü tutarında, ancak teslimat değerinin %15’inden fazla olmamak üzere sabit oranlı bir gecikme tazminatı çerçevesinde sorumlu olacağız.
 4. Teslimattaki gecikme nedeniyle müşterinin diğer yasal talepleri ve hakları etkilenmez.

  §7 Sevkiyat üzerine riskin geçmesi

Mallar müşterinin talebi üzerine müşteriye gönderilirse, malların kazara kaybolma veya kazara bozulma riski, en geç fabrikadan/depodan çıktıktan sonra müşteriye gönderilmesiyle birlikte müşteriye geçer. Bu, malların ifa yerinden gönderilip gönderilmediğine veya navlun masraflarının kimin tarafından karşılandığına bakılmaksızın geçerlidir.

§8 Mülkiyetin muhafazası

 1. Teslimat sözleşmesinden doğan tüm alacaklar tamamen ödenene kadar teslim edilen ürünün mülkiyetini saklı tutarız. Bu, her zaman açıkça belirtmesek bile, gelecekteki tüm teslimatlar için de geçerlidir. Müşteri sözleşmeye aykırı davranırsa, satın alınan ürünü geri alma hakkına sahibiz.
 2. Müşteri, mülkiyet henüz kendisine geçmediği sürece satın aldığı ürüne özenli davranmakla yükümlüdür. Özellikle, bunları hırsızlık, yangın ve su hasarına karşı masrafları kendisine ait olmak üzere ikame değeri üzerinden uygun şekilde sigortalamakla yükümlüdür (not: sadece yüksek kaliteli malların satışında izin verilir). Bakım ve kontrol çalışmalarının yapılması gerekiyorsa, müşteri bunu masrafları kendisine ait olmak üzere zamanında yapmalıdır. Mülkiyet henüz geçmediği sürece, teslim edilen ürün üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilirse veya başka müdahalelere maruz kalırsa, müşteri bizi derhal yazılı olarak bilgilendirmelidir. Üçüncü tarafın ZPO Madde 771 uyarınca mahkeme ve mahkeme dışı dava masraflarını bize geri ödeyecek durumda olmaması halinde, müşteri tarafımızca uğranılan zarardan sorumlu olacaktır
 3. .

 4. Müşteri, rezerve edilen malları normal ticari işlemlerde yeniden satma hakkına sahiptir. Müşteri, bizimle mutabık kalınan nihai fatura tutarı (katma değer vergisi dahil) tutarında rezerve edilen malların yeniden satışından müşteriye karşı taleplerini bize devreder. Bu temlik, satın alınan ürünün işlenmeden veya işlendikten sonra yeniden satılıp satılmadığına bakılmaksızın geçerlidir. Müşteri, temlikten sonra bile alacağını tahsil etme yetkisine sahip olmaya devam eder. Alacağı kendimiz tahsil etme yetkimiz bundan etkilenmez. Ancak, müşteri elde edilen gelirlerden ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği, ödeme temerrüdüne düşmediği ve özellikle iflas işlemlerinin başlatılması için herhangi bir başvuruda bulunulmadığı veya ödemeler askıya alınmadığı sürece alacağı tahsil etmeyeceğiz. [Not: Mülkiyetin uzun süreli muhafazası istenmiyorsa bu madde geçerli değildir]
 5. .

 6. Satın alınan ürünün müşteri tarafından ele alınması ve işlenmesi veya dönüştürülmesi her zaman bizim adımıza ve bizim adımıza gerçekleştirilir. Bu durumda, alıcının satın alınan ürün üzerindeki beklenti hakkı dönüştürülen ürünle birlikte devam eder. Satın alınan ürün bize ait olmayan diğer ürünlerle birlikte işlenirse, satın aldığımız ürünün işlenme sırasındaki diğer işlenmiş ürünlere göre objektif değeriyle ilişkili olarak yeni ürünün ortak mülkiyetini ediniriz. Aynı durum karıştırma durumunda da geçerlidir. Karıştırma, müşterinin ürününün ana ürün olarak kabul edileceği şekilde gerçekleşirse, müşterinin orantılı ortak mülkiyeti bize devrettiği ve ortaya çıkan tek mülkiyeti veya ortak mülkiyeti bizim için güvende tuttuğu kabul edilir. Müşteriye karşı taleplerimizi güvence altına almak için, müşteri ayrıca mülkiyetin muhafazasına tabi malların mülkiyetle bağlantısının bir sonucu olarak üçüncü bir tarafa karşı kendisine tahakkuk eden bu tür talepleri bize devreder; bu devri zaten kabul ediyoruz.
 7. Müşterinin talebi üzerine hak sahibi olduğumuz teminatları, değerlerinin teminat altına alınacak alacakları %20’den fazla aşması halinde serbest bırakmayı taahhüt ederiz.

 

§9 Garanti ve kusur bildirimi ile rücu/üreticinin rücu hakkı

 1. Müşterinin garanti hakları, § 377 HGB uyarınca inceleme ve kusurları bildirme yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirdiğini varsayar.
 2. Kusur iddiaları, tarafımızdan teslim edilen malların müşterimize teslim edilmesinden 12 ay sonra sona erer. Yasal sınırlama süresi, kullanıcının kasıtlı veya ihmalkar bir görev ihlaline dayanan kasıt ve ağır ihmalin yanı sıra yaşam, uzuv ve sağlığa zarar verilmesi durumunda tazminat talepleri için geçerlidir. (Not: kullanılmış malların satışında, 2. cümlede belirtilen hasar talepleri hariç olmak üzere garanti süresi tamamen hariç tutulabilir).

BGB § 438 Paragraf 1 No. 2 (binalar ve binalar için nesneler), BGB § 445 b (rücu hakkı) ve BGB § 634a Paragraf 1 (inşaat kusurları) uyarınca yasalar daha uzun süreler öngördüğü sürece, bu süreler geçerlidir. Malları iade etmeden önce iznimiz talep edilmelidir.

 1. Tüm gerekli özene rağmen, teslim edilen mallarda riskin devri sırasında zaten mevcut olan bir kusur ortaya çıkarsa, kusurların zamanında bildirilmesine bağlı olarak malları onarır veya yenilerini teslim ederiz. Bize her zaman makul bir süre içinde kusuru giderme fırsatı verilmelidir. Rücu talepleri, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yukarıdaki düzenlemeden etkilenmez.
 2. Ek ifa başarısız olursa, alıcı – herhangi bir tazminat talebine halel getirmeksizin – sözleşmeden çekilebilir veya ödemeyi azaltabilir.
 3. Kabul edilen kaliteden sadece önemsiz sapmalar olması durumunda, kullanılabilirliğin sadece önemsiz derecede bozulması durumunda, doğal aşınma ve yıpranma durumunda veya riskin devrinden sonra yanlış veya ihmalkar kullanım, aşırı stres, uygun olmayan ekipman, kusurlu inşaat işi, uygun olmayan Alt Toprak veya Sözleşmeye göre gerekli olmayan özel dış etkiler nedeniyle meydana gelen hasarlarda kusur talepleri mevcut değildir. Müşteri veya üçüncü taraflar uygun olmayan onarım çalışmaları veya değişiklikler yaparsa, bunlar ve ortaya çıkan sonuçlar için kusurlar için de herhangi bir talepte bulunulamaz.
 4. Tamamlayıcı ifa amacıyla gerekli masraflar, özellikle nakliye, seyahat, işçilik ve malzeme masrafları için müşteri tarafından yapılan talepler, tarafımızdan teslim edilen malların daha sonra müşterinin şubesinden başka bir yere gönderilmesi nedeniyle masrafların artması durumunda, sevkiyat kullanım amacına uygun olmadığı sürece hariç tutulur.
 5. Müşterinin bize karşı rücu hakkı, ancak müşteri ile yasal olarak zorunlu kusur taleplerinin ötesine geçen herhangi bir anlaşma yapmadığı sürece mevcuttur. Paragraf 6 da buna göre müşterinin tedarikçiye karşı rücu hakkının kapsamı için geçerlidir.

 

§10 Çeşitli

 1. Bu sözleşme ve taraflar arasındaki tüm yasal ilişki, BM Satış Sözleşmesi (CISG) hariç olmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabidir.
 2. Sipariş onayında aksi belirtilmedikçe, bu sözleşmeden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için ifa yeri ve münhasır yargı yeri bizim iş yerimizdir (not: taraflardan en az birinin ticaret siciline kayıtlı olmayan bir şirket olması durumunda bu maddenin kullanılmasına izin verilmez)
 3. Bu sözleşmenin yürütülmesi amacıyla taraflar arasında yapılan tüm anlaşmalar bu sözleşmede yazılı olarak belirtilmiştir.

 

EKLENTİ

Açıklamalar

BGB § 310 paragraf 1’e göre BGB §§ 308, 309’daki katalog olgularının madde yasakları, girişimciler için geçerli olan genel şartlar ve koşullar için geçerli olmasa da i.s.d. § 14 BGB kullanıldığında, §§ 308, 309 BGB’de belirtilenler gibi maddelerin girişimcilere karşı kullanımının genel olarak §§ 305 ve devamındaki içerik kontrolüne dayanacağı otomatik olarak varsayılmamalıdır. BGB. Girişimcilere yönelik genel işlem koşullarının kullanımı için de geçerli olan BGB Madde 307 Paragraf 1, 2 No. 1’e göre, sapmanın olmadığı yasal düzenlemenin temel fikirleri ile şartın uyumlu olup olmadığı konusunda şüphe olması durumunda sözleşme ortağının makul olmayan bir dezavantajı olduğu varsayılır. İçtihat hukukuna göre bu durum, §§ 308, 309 BGB’deki madde yasağı kataloglarının ticari işlemlerde § 307 BGB’nin yorumlanması yoluyla dolaylı bir önem kazanmasına yol açmaktadır.

§ 308 BGB’nin madde yasakları genellikle girişimciler arasındaki satışlara aktarılabilir, çünkü değerlendirme kapsamlarında ticari özellikler dikkate alınır. Öte yandan, § 309 BGB’nin yasakları ile böyle genel bir çözüm mümkün değildir, ancak § 309’un ihlali de girişimciler arasındaki satışlarda şartın geçersizliğinin bir göstergesidir. GŞK’yi kullanmadan önce bir hukuk uzmanının vaka bazında inceleme yapması tavsiye edilir.

şeffaflık gerekliliği

Bu gereklilik, şüphe durumunda, genel hüküm ve koşullardaki bir maddenin açık ve anlaşılır olmaması halinde de makul olmayan bir şekilde dezavantajlı olduğu anlamına gelir. Bu gereklilik, şeffaf olmayan hükümlerin, sözleşme ortağı için içerik açısından makul olmayan bir dezavantaja yol açmadan tek başına etkisiz olarak kabul edileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca bu, şeffaflık gerekliliğinin, genellikle içerik kontrolünden muaf olan fiyat tespitleri ve hizmetleri tanımlayan hükümler için de geçerli olduğu anlamına gelir.

garanti̇ süreleri̇

Satın alma ve iş sözleşmeleri durumunda, garanti süresi 2 yıldır.

 

Kusurları bildirme yükümlülüğü

Açık olmayan kusurlar söz konusu olduğunda, kusurların bildirim süresi Genel Hüküm ve Koşullardaki bir yıldan daha kısa olmamalıdır. Sürenin başlangıcı, zaman aşımı süresinin yasal başlangıcıdır.

Tamamlayıcı ifa durumunda masrafların geri ödenmesi

Alman Medeni Kanunu’nun 439. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca, satıcı, tamamlayıcı ifa amacıyla gerekli masrafları (örneğin nakliye, seyahat, işçilik ve malzeme masrafları) karşılamak zorundadır. Bu yükümlülük genel hüküm ve koşullarla hariç tutulamaz.

Tamamlayıcı ifaya ilişkin sınırlama

Kusurlu bir ürün söz konusu olduğunda, alıcı ya kusuru gidermeyi ya da tamamlayıcı ifa olarak kusursuz bir ürün teslim etmeyi seçebilir ya da ön koşulların karşılanması halinde tazminat talebinde bulunabilir. Ancak müteakip ifanın başarısız olması, mümkün olmaması veya makul olmaması halinde alıcı – ikincil olarak – garanti haklarını ileri sürebilir: cayma veya fiyat indirimi. Yalnızca ek ifaya ilişkin kısıtlamalar, sözleşmenin diğer tarafının ek ifanın başarısız olması durumunda fiyat indirimi hakkından mahrum bırakılması durumunda etkisizdir.

 

Sorumluluk Sınırlamaları

Kullanıcı tarafından kasıtlı veya ihmalkar bir görev ihlaline veya kullanıcının yasal temsilcisi veya vekili tarafından kasıtlı veya ihmalkar bir görev ihlaline dayanan yaşam, uzuv veya sağlık yaralanmasından kaynaklanan zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluk hariç tutma veya sınırlama etkisizdir.

Gecikme faizi miktarı

Gecikmenin başlangıcından itibaren alıcı, satıcıya satın alma fiyatına ek olarak temerrüt faizi borçludur. Satın alma sözleşmesinde alıcı veya satıcı olarak bir tüketici yer alıyorsa, faiz oranı baz oranın %5 üzerindedir. Girişimciler arasındaki satış sözleşmelerinde faiz oranı, borçlar hukuku reformunun bir sonucu olarak temel faiz oranının %8 üzerine çıkarılacaktır.